คีย์ลัดใน Photoshop

สร้างรูปภาพใหม่
= Ctrl + N
= Alt + Ctrl +N >> สร้างใหม่โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด
——————————————————
ปิดไฟล์รูปภาพที่เปิดอยู่
= Ctrl + W >> ปิดเฉพาะไฟลที่กำลังใช้งาน
= Ctrl + Shift + W >> ปิดรูปภาพทั้งหมด
——————————————————
ดูหน้าจองานถัดไปหรือก่อนหน้า
= Ctrl + shift + Tab >> ดูหน้าจอถัดไป
= Ctrl + Tab >> ดูหน้าจอก่อนหน้า
——————————————————
เรียกหน้าจอ Open เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ
= Ctrl + O เรียกหน้าจอ Open As
——————————————————
เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์รูปแบบอื่น
= Ctrl + Alt + O
——————————————————
แสดงหน้าจอคำสั่ง Page Setup
= Ctrl + Shift + P
——————————————————
แสดงหน้าจอ Preferences
= Ctrl + K = Ctrl + Alt + K >> แสดงด้วยค่าที่ใช้ครั้งล่าสุด
——————————————————
แสดงหน้าจอคำสั่ง Print เพื่อพิมพ์รูปภาพ
= Ctrl + P
——————————————————
แสดงหน้าจอ Print Option เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์
= Ctrl + Alt + P
——————————————————
วางวัตถุที่ถูกก็อบปี้ไว้ (Paste)
= Ctrl + V = Ctrl + Shift + P >> วางลงบนขอบเขตที่กำหนด
——————————————————
ออกจากโปรแกรม (Quit)
= Ctrl + Q
——————————————————
ย้อนกลับไปเป็นไฟล์ต้นฉบับ (ยกเลิกการกระทำทั้งหมด)
= F12
——————————————————
บันทึกไฟล์ภาพ (Save)
= Ctrl + S
——————————————————
บันทึกไฟล์ภาพในชื่อใหม่หรือฟอร์แมตอื่นๆ (Save As)
= Ctrl + Shift + S
——————————————————
บันทึกไฟล์ภาพเมื่อนำไปใช้บนเว็บ
= Ctrl + Alt + Shift + S
——————————————————
การปรับหน้าจอรูปภาพ
= Ctrl + O >> ปรับให้พอดีกับหน้าจอ
= Alt + Ctrl + O >> แสดงภาพเท่าขนาดจริง
——————————————————
ย่อ / ขยายขนาดภาพ (ขนาดหน้าจอยังคงเท่าเดิม)
= Ctrl + (+) >> ขยายภาพ
= Ctrl + (-) >> ย่อภาพ
——————————————————
ย่อหรือขยายหน้าจอแสดงภาพทั้งหน้าจอ
= Ctrl + Alt + (+) >> ขยาย = Ctrl + Alt + (-) >> ย่อ เรียกใช้อุปกรณ์แว่นขยาย (Zoom) ชั่วคราว แล้วใช้เม้าส์คลิก เพื่อย่อหรือขยายภาพ = Ctrl + Spacebar >> ขยาย = Alt + Spacebar >> ย่อ เลื่อนภาพขึ้นลงหรือซ้ายขวา ครั้งละ 1 หน้าจอ = Page Up >> เลื่อนขึ้น = Page Down >> เลื่อนลง = Ctrl + Page Up >> เลื่อนซ้าย = Ctrl + Page Down >> เลื่อนขวา เลื่อนภาพไปทางซ้าย / ขวา ครั้งละ 10 พิกเซล = Ctrl + Shift + Page Down >> เลื่อนขวา = Ctrl + Shift + Page Up >> เลื่อนซ้าย เลื่อนภาพขึ้น / ลง ครั้งละ 10 พิกเซล = Shift + Page Up >> เลื่อนขึ้น = Shift + Page Down >> เลื่อนลง เลื่อนภาพไปยังตำแหน่งอื่น ๆ = Home >> มุมซ้ายบนสุด = End >> มุมขวาล่างสุด ปรับโหมดการแสดงหน้าจอโปรแกรมแบบต่าง ๆ = F ล็อก / ปลดล็อก เส้น Guides = Ctrl + Alt + ; แสดง / ซ่อน เส้นกริด หรือเส้น Guides = Ctrl + ‘ >> เส้นกริด = Ctrl + ; >> เส้น Guides แสดง / ซ่อน ไม้บรรทัด = Ctrl + R แสดง / ซ่อน เส้น Path = Ctrl + Shift + H เปลี่ยนเม้าส์เป็นเครื่องมือ Hand ชั่วคราว = Spacebar ก็อบปี้ส่วนที่เลือก เฉพาะในเลเยอร์ปัจจุบัน (Copy) = Ctrl + C ก็อบปี้ส่วนที่เลือกของทุกเลเยอร์เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Copy Merged) = Ctrl + Shift + C ตัวส่วนที่เลือกจากเลเยอร์ปัจจุบัน เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Cut) = Ctrl + X เปิดหน้าจอคำสั่ง Extract เพื่อแยกวัตถุออกจากฉากหลัง = Ctrl + Alt + X ปรับรูปทรงของส่วนที่เลือกแบบอิสระ (Free Transform) = Ctrl + T ปรับรูปทรงซ้ำอีกครั้ง = Ctrl + Shift + T การใช้ฟิลเตอร์ = Ctrl + F >> ใช้ฟิลเตอร์เดิมซ้ำอีกครั้ง = Ctrl + Alt + F >> แสดงหน้าจอ Last Filter = Ctrl + Shift + F >> แสดงหน้าจอ Fade แสดงหน้าจอคำสั่ง Liquify เพื่อทำภาพบิดเบี้ยว = Ctrl + Shift + X แสดงหน้าจอคำสั่ง Pattern Maker เพื่อสร้างภาพลวดลาย = Ctrl + Alt + Shift + X ย้อนขั้นตอนการทำงานด้วย History = Ctrl + Alt + Z >> ย้อนกลับ = Ctrl + Shift + Z >> เลื่อนไปข้างหน้า ยกเลิกการกระทำขั้นตอนล่าสุด = Ctrl + Z ลบพื้นที่ที่ถูกเลือก = Backspace หรือ Delete ยกเลิกการเลือก = Ctrl + D แสดงหน้าจอคำสั่ง Feather เพื่อกำหนดการฟุ้งกระจายของขอบ = Ctrl + Alt + D สลับการเลือก = Ctrl + Shift + I เลื่อนพื้นที่ที่ถูกเลือกไปในทิศทางต่าง ๆ = ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ 1 พิกเซล = Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน ครั้งละ 10 พิกเซล เลื่อนเฉพาะกรอบไปในทิศทางต่าง ๆ = Ctrl + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน ครั้งละ 1 พิกเซล = Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ 10 พิกเซล เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบ Path A หรือ Shift + A : : : สลับเครื่องมือ Path และ Direct เรียกใช้เครื่องมือวาดภาพ Paint Brush B หรือ Shift + B : : : สลับเครื่องมือ Paintbrush และ Pencil เรียกใช้เครื่องมือตัดภาพส่วนเกิน Crop C ปรับเป็นสีมาตรฐานที่ตั้งไว้ [ Default Colors ] D เรียกใช้เครื่องมือลบภาพ Eraser E หรือ Shift + E : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Eraser เรียกใช้เครื่องมือเติมสี Gradient G หรือ Shift + G : : : สลับใช้เครื่องมือ Gradient และ Paint Bucket เรียกใช้เครื่องมือเลื่อนดูภาพ Hard H เรียกใช้เครื่องมือเลือกสี Eyedropper I หรือ Shift + I : : : สลับใช้เครื่องมือ Eyedropper / Sampler / Measure เรียกใช้เครื่องมือทำสำเนาภาพ Healing Brush / Patch J หรือ Shift + J : : : สลับใช้เครื่องมือ Healing Brush และ Patch Tool เรียกใช้เครื่องมือตัดแบ่งภาพ Slice K หรือ Shift + K : : : สลับใช้เครื่องมือ Slice และ Slice Select เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบอิสระ Lasso L หรือ Shift + L : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Lasso เรียกใช้เครื่องมือการสร้างการเลือกเป็นรูปเรขาคณิต Marpuee M หรือ Shift + M : : : สลับใช้เครื่องมือแบบ Rectangle และ Elliptical เรียกใช้เครื่องมือบันทึกหมายเหตุ [ Notes ] N หรือ Shift + N : : : สลับใช้เครื่องมือ Notes และ Audio Annotation เรียกใช้เครื่องมือปรับแสงสีชุด Dodge / Burn / Sponge O หรือ Shift + O : : : สลับใช้เครื่องมือ Dodge / Burn / Sponge เรียกใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path แบบ Pen P หรือ Shift + P : : : สลับใช้เครื่องมือ Pen และ Freeform Pen สลับการทำงานระหว่างโหมด Standard และ Quick Mask เพื่อป้องกันภาพจากการปรับแต่ง Q เรียกใช้เครื่องมือปรับความคมชัดชุด Blur / Sharpen / Smudge R หรือ Shift + R : : : สลับใช้เครื่องมือ Blur / Sharpen / Smudge เรียกใช้เครื่องทำสำเนาภาพ Cone Stamp S หรือ Shift + S : : : สลับใช้เครื่องมือ Clone และ Pattern Stamp เรียกใช้เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร Type T เรียกใช้เครื่องมือสร้างรูปทรงเรขาคณิต Shape U หรือ Shift + U : : : สลับใช้เครื่องมือ Shape และ Line เรียกใช้เครื่องมือ Move V เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกตามค่าสี Magic Wand W สลับสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง X เรียกใช้เครื่องมือ History Brush Tool Y สลับระหว่าง History และ Art History Brush Shift + Y เรียกใช้เครื่องมือดูภาพแบบย่อ / ขยาย Zoom Z เพิ่มหรือลดขนาดหัวแปรงอุปกรณ์วาดภาพและยางลบ [ : : : ลดขนาด ] : : : เพิ่มขนาด ลดความนุ่ม [ Softness ] หรือความเข้มของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ Shift + [ : : : ลดขนาดทีละ 25% Shift + ] : : : เพิ่มขนาดทีละ 25% ปรับความโปร่งใส [ Opacity ] ของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ ตั้งแต่ 10% – 100% 0 – 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 – 9 ] 0 = 100% , 1 = 10% , 4 = 40% เป็นต้น กำหนดอัตราการไหล [ flow ] ของสี ในอุปกรณ์แอร์บรัช ตั้งแต่ 10% – 100% Shift + 0 – 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 – 9 ] เปิดหน้าจอ Color Settings Ctrl + Shift + K การปรับภาพอัตโนมัติ Ctrl + Shift + B : : : ปรับสีอัตโนมัติ ( Auto Color ) Ctrl + Alt + Shift + L : : : ปรับค่าคอนทราสต์อัตโนมัติ ( Auto Contrast ) Ctrl + Shift + L : : : ปรับแสงเงาอัตโนมัติ ( Auto Levels ) เรียกหน้าจอ Color Balance เพื่อปรับสมดุลสี Ctrl + B เรียกหน้าจอ Curves เพื่อปรับแสงเงาของภาพอย่างละเอียด Ctrl + M ปรับภาพเป็นเฉดสีเทา ( Desaturate ) Ctrl + Shift + U ตรวจสอบรูปภาพ RPG ที่อยู่นอกขอบเขตของสี CMYK ( Gamut Warning ) Ctrl + Shift + Y เรียกหน้าจอ Hue / Saturation เพื่อปรับสีและความบริสุทธิ์ของสี Ctrl + U ปรับเป็นภาพแบบฟิล์มเนกาตีฟ ( Invert ) Ctrl + I เรียกหน้าจอปรับ Levels เพื่อปรับการกระจายตัวของแสงและเงา Ctrl + L แสดงหน้าจอการเติมสี ( Fill ) Shift + Backspace เติมสีด้วยขั้นตอนจาก History Ctrl + Alt + Backspace Ctrl + Alt + Shift + Backspsce : : : ไม่เติมในส่วนที่โปร่งใส กำหนดรูปแบบการเติมสี Ctrl + Backspace : : : เติมด้วยสี Background Alt + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground Ctrl + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Background เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส Alt + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส สร้างเลเยอร์ใหม่ [ New Layer ] Ctrl + Shift + N Ctrl + Alt + Shift + N : : : ไม่แสดงหน้าจอกำหนดรายละเอียด เลือกเลเยอร์ Alt + ] : : : ถัดไป Alt + [ : : : ก่อนหน้า Alt + Shift + ] : : : ล่างสุด Alt + Shift + [ : : : บนสุด นำเลเยอร์ที่เลือกมาไว้หน้าสุด Ctrl + Shift + ] จัดกลุ่มเลเยอร์ Ctrl + G Ctrl + Shift + G : : : ยกเลิกการจัดกลุ่ม ปรับความโปร่งใสของเลเยอร์ตั้งแต่ 10% – 100% 1 – 0 : : : ปุ่มตัวเลข 1 – 0 ตัวเลือกของการสร้างเลเยอร์ใหม่ในระหว่างการก็อปปี้ Ctrl + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการก็อปปี้ Ctrl + Shift + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการตัด รวมเลเยอร์ที่ลิงค์อยู่กับเลเยอร์ปัจจุบันให้กลายเป็นเลเยอร์เดียว Ctrl + E รวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน ยกเว้นเลเยอร์ที่ถูกซ่อน [ Merge Visible ] Ctrl + Shift + E รวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน Ctrl + Alt + Shift + E รวมเลเยอร์ปัจจุบัน เข้ากับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง [ Move Layer Down ] Ctrl + [ ล็อกเลเยอร์เฉพาะส่วนที่โปร่งใส / ย้ายเลเยอร์ Ctrl + ] : : : ขึ้น 1 ระดับ Ctrl + [ : : : ลง 1 ระดับ Ctrl + Shift + ] : : : ขึ้นบนสุด Ctrl + Shift + [ : : : ลงล่างสุด เลือกโหมดการผสมสี Shift + (ลบ)- : : : เลือกย้อนหลัง Shift + (บวก)+ : : : เลือกไปข้างหน้า เลือกการผสมสีในโหมดที่ต้องการ Alt + Shift + Q : : : Behind Alt + Shift + R : : : Clear Alt + Shift + C : : : Color Alt + Shift + B : : : Color Burn Alt + Shift + D : : : Color Dodge Alt + Shift + K : : : Darken Alt + Shift + E : : : Difference Alt + Shift + I : : : Dissolve Alt + Shift + X : : : Exclusion Alt + Shift + H : : : Hard Light Alt + Shift + U : : : Hue Alt + Shift + G : : : Lighten Alt + Shift + A : : : Linear Burn Alt + Shift + W : : : Linear Dodge Alt + Shift + J : : : Linear Light Alt + Shift + Y : : : Luminosity Alt + Shift + M : : : Multiply Alt + Shift + N : : : Normal Alt + Shift + O : : : Overlay Alt + Shift + Z : : : Pin Light Alt + Shift + T : : : Saturation Alt + Shift + S : : : Screen Alt + Shift + F : : : Soft Light Alt + Shift + L : : : Threshold / Normal Alt + Shift + V : : : Vivid Light พาเลตต์เป็นหน้าจอย่อยที่ใช้เลือกรายละเอียดประกอบการทำงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ซึ่งปุ่มคีย์บอร์ดที่สามารถใช้ควบคุมการใช้งานประกอบด้วย แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Action F9 แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์และแถบเครื่องมือทั้งหมด Teb แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ทั้งหมดแต่ยังคงแสดงแถบเครื่องมือ Shift + Teb แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Brushes F5 แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Color F6 แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Info F8 แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Layers F7 ปรับหรือยกเลิกแบบตัวอักษรต่าง ๆ Ctrl + Shift + H : : : ตัวพิมพ์เล็ก Ctrl + Shift + / : : : ขีดฆ่า Ctrl + Alt + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวห้อย Ctrl + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวยก Ctrl + Shift + U : : : ขีดเส้นใต้ Ctrl + Shift + K : : : ตัวพิมพ์ใหญ่ จัดตัวอักษรชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง Ctrl + Shift + L : : : ชิดซ้าย Ctrl + Shift + R : : : ชิดขวา Ctrl + Shift + C : : : กึ่งกลาง เพิ่ม / ลดค่า Kerning ครั้งละ 20 / 1000 em Alt + เพิ่ม / ลด ตำแหน่งตัวอักษร ครั้งละ 2pt Alt + Shift + ∧(ลูกศร) หรือ ∨(ลูกศร) ปรับระยะบรรทัดเพิ่ม / ลด ครั้งละ 2pt Alt + ∧(ลูกศร) หรือ ∨(ลูกศร) ปรับระยะบรรทัดเป็น Auto Ctrl + Alt + Shift + A เพิ่ม / ลดขนาดตัวอักษรครั้งละ 2 Point Ctrl + Shift + < : : : เพิ่ม Ctrl + Shift + > : : : ลด จัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน และบรรทัดสุดท้ายชิดซ้าย Ctrl + Shift + J จัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน รวมทั้งบรรทัดสุดท้าย Ctrl + Shift + F เลื่อนเคอร์เซอร์ Ctrl + -> : : : เลื่อนไปข้างหลังทีละคำ Ctrl + : : : เลือกทีละตัว Shift + ∧(ลูกศร) หรือ ∨(ลูกศร) : : : เลือกทีละบรรทัด Ctrl + Shift + : : : เลือกทีละคำ Shift + Home : : : ต้นบรรทัด Shift + End : : : ท้ายบรรทัด Ctrl + Shift + Home : : : ต้นเนื้อหา Ctrl + Shift + End : : : ท้ายเนื้อหา ตั้งค่าความกว้าง / สูง ตัวอักษรเป็น 100% Ctrl + Shift + X : : : ปรับความกว้าง Ctrl + Alt + Shift + X : : : ปรับความสูง ตั้งค่า Tracking เป็น 0 Ctrl + Shift + Q เลือก / ยกเลิก ใส่ขีดในคำที่ตกบรรทัด Ctrl + Alt + Shift + H ปรับวิธีจัดคำ Ctrl + Alt + Shift + T

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s